Valtion budjettiesitykseen 2014: Valtio vastuussa perusoikeuksien toteutumisesta kunnissa (18.8.2013)

 • 21.8.2013 klo 6.22
 • Valtiovarainministeriön esityksessä valtion budjetiksi vuodelle 2014 esitetään kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia leikattavaksi peräti 362 miljoonalla eurolla.
  Esitykseen tosin sisältyy joitakin erillismäärärahoja, mm. vanhuspalvelulain toteutukseen, mutta niiden kokonaismäärä on häviävän pieni suhteessa valtionosuuksien suunniteltuun leikkaukseen, ja erillismäärärahojen vaikutukset palveluihin riippuvat viime kädessä siitä, miten ne kunnissa kohdennetaan.

  Peruspalvelujen valtionosuuksien vähentäminen merkitsisi, että kunnilla tulisi olemaan entistäkin heikommat mahdollisuudet vastata edes lakisääteisistä velvoitteistaan, etenkin, kun yleinen taloudellinen tilanne samanaikaisesti heikentää kuntien verotulopohjaa. Käytännössä se aiheuttaisi kunnissa edelleen peruspalvelujen supistamista, painetta palvelumaksujen korotuksiin ja palvelujen saatavuuden kohtuutonta, jopa lainvastaista kiristämistä.
  Esimerkiksi terveyserojen jatkuva kasvu ja terveyspalvelujen eriarvoistumiskehitys edellyttäisivät panostusta nimenomaan palvelujen kohentamiseen ja niiden saatavuuden parantamiseen, yhtenä askeleena terveyskeskusmaksujen poistaminen.

  Valtion aluehallintovirastojen tehtävänä on valvoa, että kansalaisten oikeusturva toteutuu mm. vammaisten ja ikäihmisten palveluissa. Valvonnan ja ohjauksen tarve ja merkitys ovat huomattavasti korostuneet, kun palveluntuottajien kirjo on laajentunut ja hajautunut kuntien ostaessa palveluja yksityisiltä yrityksiltä. Budjettiesitys ei kuitenkaan tältä osin ole vahvista­massa aluehallintovirastojen resursseja; ainoat määrärahalisäykset kohdistettaisiin rahan­pesun ja terrorismin valvontaan.

  Suunnitellun kaltaisten säästöjen uhreiksi joutuvat ennen muuta pienituloiset pitkäaikais­sairaat ja vammaiset, jotka ovat riippuvaisia julkisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen saatavuudesta ja toimivuudesta. Jo nykyisellään ovat mm. meidän vammaisjärjestömme jäsenet kokeneet kohtuuttomasti vaikeuksia ja viivettä kunnallisten vammais- ja muiden sosiaalipalvelujen saamisessa sekä pääsyssä terveyskeskuslääkärin vastaanotolle ja sen myötä ajoissa tarpeelliseen hoitoon.

  Tällainen kehitys johtaa perustuslainvastaiseen syrjintään. Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava yhdenvertaisesti jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut (§ 19) sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen (§ 22).

  Vaikka peruspalvelujen järjestäminen on pääosin kuntien tehtävä, on valtiolla viime kädessä vastuu kansalaisten yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien toteuttamisesta lainsäädännön, riittävien resurssien varmistamisen ja valvonnan keinoin.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii, että maan hallitus ja eduskunta turvaavat kunnille ja kansalaisten yhdenvertaista kohtelua valvoville aluehallinto­viranomaisille valtion talous­arviossa riittävät edellytykset pienituloisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi ja yhdenvertaisen oikeusturvan toteuttamiseksi.

   

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittohallitus 18.8.2013

  Kannanotto osoitettiin Valtioneuvoston jäsenille ja eduskuntaryhmille.