Jäsenyhdistyksen mallisäännöt

 • SÄÄNNÖT

  Nimi ja kotipaikka

  1 §

  Yhdistyksen nimi on ___________________________________________

  ja kotipaikka  ____________________________________________

  Tarkoitus ja toiminta

  2 §

  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työ- ja toimintakykyään menettäneiden invalidien yhdyselimenä ja tehdä tunnetuksi maamme sosiaalilainsäädäntöä sekä vammaisten oikeuksia, opastaa lakisääteisen avun hakemisessa, auttaa jäseniään kehittymään omatoimisiksi toimeentulon hankkimisessa ja tukea heitä henkisesti ja sosiaalisesti.

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. järjestää kokouksia, kerho,- kurssi- ja opiskelutoimintaa, sekä valistus- ja esitelmätilaisuuksia.
  2. toimittaa kirjoituksia tiedotusvälineille ja levittää invalidien asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta.
  3. on yhteistoiminnassa toisten vammaisjärjestöjen ja muiden  sellaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminnalla on merkitystä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisessa.
  4. seuraa vammaisten tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä ja tekee esityksiä kunnallisille ja muille päättäjille sosiaaliturvan parantamiseksi.

  Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä, omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, harjoittaa kahvila-ravintolaliikettä, paperi- matkamuisto-, ja invalidien apuvälineiden-, sekä invalidien valmistamien puhdetyöesineiden kauppaa.

  Yhdistys kuuluu jäsenenä Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto – Olycksfalls och sjukdomsinvalidernas förbund ry:een, jonka kotipaikkana on Helsingin kaupunki.

   Jäsenyyttä koskevia määräyksiä

   3 §

   Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen henkilö, jonka kotipaikka on Suomessa, ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen, on lain tarkoittama invalidi ja jonka jäsenyyden yhdistyksen hallitus hyväksyy.

  Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua ansiokkaalla tavalla yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi työskennellyt henkilö. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

  Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, pääsee jokainen sitä haluava henkilö tai rekisteröity järjestö, jonka kotipaikka on Suomessa.

  Varsinaiset ja kannattajajäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

  Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tahi sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

  Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä. Erotetulla on kuitenkin oikeus vedota asiasta yhdistyksen kokoukseen 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan jättämällä vetoamiskirjelmänsä hallitukselle. Erottamispäätös on vahvistettava yhdistyksen kokouksessa.

  Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hänellä on kolmen edellisen vuoden jäsenmaksut maksamatta.

   4 §

   Toimielimet

   Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

   5 §

   Vuosikokous

   Yhdistyksen vuosikokous pidetään joka vuosi helmikuun loppuun mennessä hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Kutsu vuosikokoukseen saatetaan jäsenistön tietoon ilmoittamalla siitä ainakin yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään (7) seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

  Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavoin kuin vuosikokouksesta.

  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. esitetään toiminta- ja tilikertomus kuluneelta toimintakaudelta;
  2. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille;
  3. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä erovuorossa olevien tilalle (2) kaksi varsinaista ja (1) yksi varajäsen hallitukseen;
  4. valitaan (2) kaksi tilintarkastajaa ja (2) kaksi varatilintarkastajaa;
  5. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta;
  6. valitaan edustajat Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto, Olycksfalls- och sjukdomsinvalidernas förbund ry:n liittokokoukseen;
  7. käsitellään muut hallituksen tahi jäsenistön hallitukselle vähintään (7) seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

   Hallitus

  6 §

  Yhdistyksen hallitus valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä (6) kuusi varsinaista ja (3) varajäsentä, jotka valitaan (3) kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa (2) kaksi varsinaista ja (1) yksi varajäsen. Ensimmäisellä ja toisella kerralla erovuorot ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

  Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun enemmistö hallituksen jäsenistö sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen (4) jäsenen ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan läsnäollessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta muut tarpeelliset tehtävien hoitajat. Hallituksella on oikeus ottaa ja erottaa mahdolliset tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa talousarvion puitteissa.

  Muita määräyksiä

   7 §

   Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri tai hallituksen sitä varten määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä.

  8 §

  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilit on luovutettava tilintarkastajille vähintään (21) kaksikymmentäyksi vuorokautta ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa kirjallisesti.

   9 §

   Yhdistys voidaan purkaa ja muutoksia voidaan näihin sääntöihin tehdä vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa jos muutosehdotusta kannattaa vähintään (3/4) kolmeneljäsosaa kokouksen äänivaltaisista osanottajista.

   10 §

  Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan siirtyy sen omaisuus Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto – Olycksfalls- och Sjukdomsinvalidernas Förbund ry:lle tai mikäli se on purettu tai lakkautettu käytettäväksi invalidien hyväksi.

   11 §

   Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole erityistä määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.