Hoitotakuu

 • TERVEYDENHUOLLON HOITOTAKUU – AIKARAJAT TUTKIMUKSIIN JA HOITOON PÄÄSYLLE
  (Terveydenhuoltolaki 2011)

  Perusterveydenhuollossa:

  • Yhteys terveyskeskukseen on arkipäivisin sen aukioloaikoina
   saatava välittömästi, joko puhelimitse tai paikan päällä käyden.
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön (hoitajan tai lääkärin) tulee
   tehdä hoidon tarpeen arviointi kolmen päivän sisällä potilaan yhteydenotosta.
   Usein arviointi tapahtuu heti yhteydenoton yhteydessä.
  • Kiireellinen hoito on annettava välittömästi.
  • Tarpeelliseksi todettuun kiireettömään hoitoon on päästävä
   kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 3 kuukauden kuluessa
   hoidon tarpeen arvioinnista.
  • Sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoon (tutkimuksiin,
   leikkaukseen ym.) vain lääkärin tai hammaslääkärin lähetteellä.

  Erikoissairaanhoidossa:

  • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa ja sen
   mahdollisesti edellyttämät erikoislääkärin arviointi tai tutkimukset
   3 kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta erikoissairaanhoidon yksikköön.
  • Hoitoon on päästävä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään
   6 kuukauden
   kuluessa siitä, kun hoidon tarve erikoissairaanhoidossa on todettu.
  • Potilaalle on ilmoitettava ajankohta ja hoitopaikka.


  Jos oma kunta tai sairaanhoitopiiri ei pysty itse antamaan tarpeellista hoitoa lakisääteisessä ajassa, sen on hankittava hoito joltakin muulta palvelun tuottajalta
  , esim. toiselta sairaanhoitopiiriltä tai yksityiseltä palvelulta. Mutta potilaalle ei tästä saa koitua lisäkustannuksia, vaan maksut ovat samat kuin olisivat olleet julkisessa terveydenhuollossa. Julkisessa terveydenhuollossa aloitettu hoito on toteutettava loppuun asti julkisen sektorin asiakasmaksuin. Tämä koskee myös esim. kaihi- ym. leikkausten jälkitarkastuksia.

  Jos hoitotakuu ei toteudu tai terveydenhuollossa esiintyy muita ongelmia:

  1. Ota yhteyttä kyseiseen terveyskeskukseen tai hoitolaitokseen mahdollisten sekaannusten selvittämiseksi, tarvittaessa kannattaa mainita sana ”hoitotakuu”. Ellei asia selviä:
  2. Ota yhteys ko. laitoksen potilasasiamieheen JA/TAI
   tee kirjallinen asiakasmuistutus laitoksen johdolle esim. Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton asiakasmuistutuslomakkeella. Lataa tästä tulostettava (PDF) Asiakasmuistutuslomake .
   Kirjalliseen muistutukseen on oikeus saada vastaus kohtuullisessa ajassa, mutta jos asia ei tällä keinoin etene:
  3. Tee kirjallinen kantelu aluehallintovirastolle (AVI), jonka alueella hoito on tapahtunut.

   

  LINKIT:
  Asiakasmuistutuslomake (PDF)

  Terveydenhuoltolaki 2011