STM:n laadittava ohjeet hankintalain mukaisen suorahankintamenettelyn soveltamisesta vammaispalveluissa (12.3.2017)

 • 20.3.2017 klo 13.55
 • Sosiaali- ja terveysministeriön laadittava ohjeet hankintalain mukaisen suorahankintamenettelyn soveltamisesta vammaispalveluissa (12.3.2017)

  Suomen päättäjät päättivät suuressa viisaudessaan, ettei vammaisten palveluasumista ole syytä jättää hankintalain ulkopuolelle. Tämä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämässä hyvin suurta roolia näyttelevä, usein elinikäinen palveluntarve, voidaan siis rinnastaa mihin tahansa tuotteeseen.

  Suomessa on vedottu siihen, että EU velvoittaa kilpailuttamaan vammaisten henkilöiden palveluasumisen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Vammaisten asumispalveluihin ei uuden julkisia hankintoja koskevan direktiivin 2014/24/EU osalta sovelleta mitään erityistä poikkeusta. Suomen lainsäädännön mukaisesti Suomen viranomaiset olisivat voineet vapaasti valita, miten palveluiden tarjonta järjestetään, eikä näin ollen ole mitään velvoitetta järjestää kilpailua hankintasopimuksesta, jos viranomaiset katsovat, että on muita, paremmin soveltuvia, tapoja järjestää tällainen palvelu. Tämän maan päättäjillä ei tällaista halua ja tahtotilaa ollut.
  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto on huolestunut yhteiskunnassa tapahtuvasta liikehdinnästä suuntaan jossa vain eurot ratkaisevat. Palvelun laadulla tai inhimillisyydellä, ei ole mitään merkitystä, vammaisten ja vanhusten ihmisarvo lasketaan rahassa. Palveluja tarvitsevat ihmiset asetetaan 2000- luvun Suomessa huutolaispojan asemaan, kuka palvelut suostuu halvimmalla mahdollisella tavalla järjestämään, ottakoon asian hoitaakseen. Epävarmuus ja ahdistus asumisen järjestymisestä lisääntyy ja aiheuttaa kärsimystä niiden henkilöiden keskuudessa, jotka palveluja tarvitsevat. Suomi ratifioi viime vuonna YK.n vammaisten ihmisoikeussopimuksen. Asiattomat kilpailutukset esim vaikeavammaisten palveluasumisessa, jolloin vammaisen henkilön oma tahto ei toteudu ovat kiistatta ristiriidassa kyseisen sopimuksen kanssa.

  Tapaturma ja sairausinvalidien liitto vaatii, että elinikäisiä asumispalveluja tarvitseville vammaisille järjestettävät ja yksilöllisesti räätälöidyt asumispalvelut järjestetään ensisijaisesti julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamina.
  Silloin, kun palveluja hankitaan ulkopuolisilta palvelutuottajilta, kuten vammaispalvelujen tuottamiseen erikoistuneilta järjestöiltä, sovelletaan hankintalain 110§ erityistilannetulkintaa, mikä mahdollistaa suorahankintamenettelyn. Tuon lainkohdan mukaan ” tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi”

  Vammaisen asukkaan yksilöllisesti räätälöidyt tarpeet ja mm niiden perusteella tehdyt asunnon muutostyöt on katsottava tekijäksi, joissa olosuhteissa tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen on kohtuutonta, epätarkoituksenmukaista ja vaarantaa merkittävän asiakassuhteen.

  Edellä mainituin perustein Tapaturma- ja Sairausinvalidien liitto vaatii, että sosiaali- ja terveysministeriö mahdollisesti yhdessä kuntaliiton kanssa laatii kunnille ja tuleville maakunnille tarkoitetut sitovat ohjeet suorahankintamenettelyn soveltamisesta vammaispalvelujen hankinnoissa.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n liittokokous 12.3.2017