Päätösvalta terveydenhuollon voimavaroista säilytettävä demokraattisesti valituilla toimielimillä (21.9.2013)

 • 23.9.2013 klo 8.11
 • Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto ei hyväksy eduskuntakäsittelyssä olevaa EU:n potilasdirektiivin täytäntöönpanoon (HE 103/2013) liittyvää terveydenhuoltolain 7 a § 2. momentin muotoilua, jolla hämärrettäisiin suomalaisen terveydenhuollon yleistä hoidontarveperiaatetta.

  Nykyään hoitopäätöksiä ohjaavat ensisijaisesti hoidon tarve ja viimeiseen näyttöön perustuvat käypä hoito-linjaukset. Tämä lähestymistapa sulkee riittävän tehokkaasti pois tehottomat ja tarpeettomat hoidot. Tämän lisäksi jo nykykäytännön mukaan potilaslain mukaan hoitoa annetaan niiden voimavarojen puitteissa, jotka ovat kulloinkin terveydenhuollon käytettävissä.

  Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liiton arvion mukaan lain muutos, jossa korvattavan hoidon kriteeriksi nostetaan potilaan tarpeen ohella eräissä tapauksissa hoidon kustannukset, avaisi pään toiminnalle, jossa välttämättömiä ja tarpeellisia hoitoja saatetaan evätä hoidon kalleuteen vetoamalla.

  Lakiesityksessä aiotaan siirtää päätösvalta yhteiskunnan kustantaman terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelystä suljetulle viranomaistoimielimelle, jonka päätöksistä ei voi valittaa. Tällä tavoin aiemmin poliittiseen harkintaan ja vastuunottoon liittyvä terveyspalvelujen voimavarojen määrittelyvalta siirtyisi kansalaisille poliittisessa vastuussa olevien elinten päätösvallan ulkopuolelle.
  Kaavailtu päätöksentekomalli loukkaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeuksia ja samalla rikkoo suomalaisen sopimusyhteiskunnan yleistä periaatetta, jossa ne yhteiskunnan osapuolet, joita asia koskee, ovat mukana päätöksen teossa.

  Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto ei voi hyväksyä kaavailtua lakimuutosta esitetyssä muodossa.
  –   Vaadimme, että terveydenhuollon palveluvalikoimasta päättävään toimielimeen on saatava potilasjärjestöjen edustus.
  –   Lopullista terveyspalvelujen voimavarojen määrittelyvaltaa ei saa siirtää ulkoparlamentaariselle suljetulle toimielimelle. Terveyspalvelujen voimavarojen määrittelyn ja siihen liittyvän priorisoinnin on oltava julkista demokraattisten toimielimien ydintoimintaa.
  –   Hoitopäätösten on edelleen perustuttava ensi sijassa hoidon tarpeeseen.

  Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liitto ry:n
  Liittohallitus 21.9.2013

  Kannanotto on toimitettu sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle, eduskuntaryhmille sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille.