Tapaturma- ja Sairausinvalidien Liiton tavoitteita uudelle eduskunnalle ja hallitukselle (8.3.2015)

 • 9.3.2015 klo 14.09
 • On aika siirtyä puheista tekoihin. Perustuslakimme edellyttää kansalaisten tasa-arvoista kohtelua. Siksi vammais-, sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla asuinpaikasta, iästä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

  Vammaispalvelulainsäädäntöä on kehitettävä vammaisten oikeudet ja yhdenvertaisuus takaavina:

  • Tarpeellisten tukipalvelujen saatavuus on turvattava riippumatta vammaisen iästä, vammaisuuden laadusta ja asuinkunnasta.
  • Vammaisten oikeudet palveluihin ja tukiin on säädettävä subjektiivisina ja niin yksiselitteisesti, että lain soveltaminen ei enää vaihtele kunnan talouden ja asenneilmaston mukaan ja että lain toteutuksen valvonta ja rikkomusten sanktiointi on mahdollista.
  • Vammaisten asumis- ym. palveluihin on säädettävä asianmukaiset laatu- sekä henkilöstön määrä- ja ammattitaitovaatimukset ja varmistettava vammaisten itsemääräämisoikeus ja asumis- ja elinolosuhteiden turvallisuus.
  • Vammaisneuvostojen asemaa on vahvistettava: on turvattava vammaisten ja heidän järjestöjensä äänen kuuluminen sekä neuvostojen todelliset vaikutusmahdollisuudet vammaisten elinoloja ja oikeuksia koskeviin suunnitelmiin ja päätöksentekoon.


  Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja riittävä sosiaaliturva turvattava:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä niin, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan yhdenvertaisesti kaikille riippumatta mm. asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä, toimintakyvystä ja yhteiskunnallisesta asemasta. Peruspalvelujen järjestämisvastuu tulee säilyttää peruskunnilla lähipalvelut turvaten.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalli ja sen rahoitus on sote-uudistuksen ja hankintalain säätämisen yhteydessä irrotettava kansainvälisten luottoluokittajien ja ylikansallisten yritysten määräysvallasta.
  • Terveyserojen kaventamiseksi on vähennettävä terveyspalvelujen eriarvoistumista poistamalla terveyskeskusmaksut ja alentamalla muita terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen asiakasmaksuja sekä yhdistämällä terveydenhuollon kolme erillistä maksukattoa yhdeksi, enintään 350 euron vuotuiseksi maksukatoksi.
  • Valtion on kannettava vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävistä taloudellisista ja ammattihenkilöresursseista sekä sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön soveltamiskäytäntöjen aktiivisesta valvonnasta.
  • Eläkkeiden, toimeentulotuen ja muun perusturvan taso on korotettava vähintään 1 000 euroon kuukaudessa verottomana ja turvattava sen reaaliarvon säilyminen.
  • Kelan vammais-, hoito-, asumis- ym. tukien tasoa on korotettava ja niiden myöntämis­edellytyksiä selkeytettävä ja kohtuullistettava.
  • Ikäihmisille on vanhuspalvelulakia täydentämällä taattava arvokas elämä ja turvalliset elinolosuhteet tarpeenmukaisin hoiva- ja tukipalveluin ja riittävin ammattihenkilöresurssein niin laitoksessa kuin kotonakin.

   

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry
  Liittovaltuuston kokous 8.3.2015