Lausunto eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä yleiseen asumistukeen (14.10.2015)

 • 14.10.2015 klo 12.31
 • Sosiaali- ja terveysministeriölle

  Viite: Hankenumero STM045:00/2015
  Asia: Lausunto eläkkeensaajan asumistuen yhdistämisestä yleiseen asumistukeen

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päätehtävänä on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonta. Valtaosa liittomme jäsenistä on pienituloisia, monivammaisia työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkeläisiä.

  Eläkkeensaajan asumistuen tarkoitus on lakimuutosluonnoksen perustelutekstin mukaan ”alentaa pienituloisten eläkkeensaajien asumiskustannuksia ja täydentää pientä eläkettä saavan henkilön perustoimeentulon turvaa”. Tuen tavoitteena on myös – nykyistä hallitus­ohjelmaakin vastaavasti – ”että eläkkeellä oleva henkilö voisi jatkaa kotona asumista mahdollisimman pitkään”. Itsenäisen asumisen tukeminenhan on nähty mm. keskeisenä keinona yhteiskunnalle kalliimman laitosasumisen vähentämisessä.

  Eläkkeensaajan asumistuen saajat ovat lähtökohtaisesti todella pienituloisia: Yli neljäs­osalla yksin asuvista tulot ovat alle 800 €, noin puolella enintään 1000 €/kk.

  Kyse on sekä pientä vanhuuseläkettä saavista ikäihmisistä että työkyvyttömyyseläkkeen varassa loppuikänsä elävistä nuoremmista vammaisista ja pitkäaikaissairaista.

  Laki­esitys­luonnoksen mukaan noin 70 %:lla eläkeläisistä asumistuki alenisi ja noin 3 % menettäisi asumistuen kokonaan. Aleneminen johtuisi mm. siitä, että asumismenojen hyväk­syttävät enimmäismäärät ovat yleisessä asumistuessa (yksinasuvalla 362–508 €/kk) pienemmät kuin eläkkeensaajan asumistuessa (534–663 €/kk) ja etenkin suurissa ja keskisuurissa kaupungissa ne ovat jääneet merkittävästi jälkeen vallitsevasta vuokra­tasosta. Heikennyksiä aiheuttaisivat myös mm. tukiprosentin aleneminen 85 %:sta 80 %:iin, erot omavastuun laskennassa sekä asunnon hoitonormien matala taso yleisessä asumis­tuessa.

  Asumistuki pienenisi erityisesti heillä, joilla vuokra on suuri tai suurehko suhteessa tuloihin, siis juuri heillä, joille tämä perustoimeentulon osa on elintärkeä arjessa selviytymiselle ja joita varten asumistuki ylipäänsä lienee tarkoitettu.

  Takautuvan ajan lyheneminen 6 kuukaudesta yhteen kuukauteen rankaisisi etenkin nuoria ihmisiä, jotka ehtimättä juurikaan ansaita työeläkettä joutuvat onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena työkyvyttömyyseläkkeelle. Siinä rankassa elämän­muutosprosessissa on ratkottavana ja uudelleenmietittävänä paljon asioita ja asumistuen hakeminen helposti viivästyy.

  Kuuden kuukauden siirtymäaika esitetään eläkeläiselle mahdollisuutena sopeutua tilanteeseen hakeutumalla halvempaan asuntoon. Pienituloisen eläkeläisen realistiset mahdollisuudet löytää halvempi asumismuoto nykyisillä vuokra-asuntomarkkinoilla ovat kuitenkin käytännössä todella vähäiset. Sitä paitsi, jos siirtymäaikana muuttaa toiseen asuntoon, eläkkeensaajan asumistuki lakkaa, asumistuki pienenee edelleen ja eläkeläisen taloudellinen tilanne voi jopa heiketä entisestään.

  Esitykseen sisältyy tilapäinen suojaosuus, jolla eläkeläisten asumistuen alenema rajattaisiin enintään 60 euroon. Esimerkiksi alle 1000 euron kuukausituloista jo tuonkin suuruinen leikkaus merkitsisi rajua lisätinkimistä päivittäisestä ruoasta tai tarpeellisesta terveydenhoidosta.

  Pieni takuueläkkeen korotuskaan ei paljon auta, etenkään kun takuueläkettä saa vain tietty osa pienituloisista eläkeläisistä. Esimerkiksi 800–1000 euron eläkkeisiin ei hallituksen esitysten mukaan ole tulossa sentinkään korotusta.

  Lakiesitysluonnoksessa todetaan asumistuen heikennysten lisäävän kuntien toimeentulo­­tukikustannuksia, eli kustannustaakkaa siirrettäisiin Kelalta/valtiolta kunnille. Esitetyt arviot vaikuttavat tosin varsin varovaisilta, mikä johtunee siitä, että etenkin ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat ovat tunnetusti huonoja hakemaan toimeentulotukea – monet eivät osaa, eivät jaksa eivätkä välttämättä sellaisesta mahdollisuudesta ole edes tietoisia. Toimeentulotuki ei myöskään koskaan täysin korvaa menetettyä asumistukea.

  Tämän vuoden alussa tulivat voimaan yleisen asumistukilain muutokset, joiden vaikutuksia ei vielä ole voitu arvioida. Ympäristöministeriön hankeryhmä arveli asumis­tukien yhdistämisen heikentävän useiden asumistuen saajien asemaa ja näki tarpeelli­seksi, että ensi vaiheessa arvioitaisiin uuden lain vaikutukset ja vasta sen jälkeen alettaisiin selvittää edellytyksiä asumistukien mahdolliselle yhdistämiselle. Tätä asian­tuntijanäkemystä kannattaisi varmaan noudattaa.

  Säästöjä tavoittelevat asumistuen leikkaukset kohdistuisivat maamme köyhimpään kansanosaan, pienten eläkkeiden varassa loppuikänsä eläviin vammaisiin ja vanhuksiin. Pienituloisilla eläkeläisillä menevät käytännössä kaikki tulot suoraan kulutukseen, millä on Suomen kansantaloudelle suurempi merkitys kuin heikennyksillä havitelluilla säästöillä.

  Eläkkeensaajien asumistuki on säilytettävä osana pienituloisten eläkeläisten perusturvaa. Elämisen kustannusten noustessa tulisi eläkkeensaajien ja muidenkin pienituloisten asumistukea pikemminkin nostaa eikä missään nimessä heikentää.

  Edellä kuvatuin perustein tulisi koko lakiesitys hylätä.

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry.