Lain turva vammaisille ja vanhuksille (13.3.2011)

 • Sosiaali- ja terveyslainsäädännön tarkoituksena on turvata Suomen perustuslain edellyttämä perusturva, palvelut, hoito ja hoiva yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Siksi lainsäädännön on oltava yksikäsitteistä, selkeää ja kuntia sitovaa. Tämä on edellytyksenä lakien yhdenvertaiselle toteutukselle mm. asuinkunnasta riippumatta sekä toteutumisen seurannalle, valvonnalle ja lainrikkomusten sanktioinnille.

  Vammaispalvelulaissa on vaikeavammaisten oikeudet palveluihin ja tukiin säädettävä subjektiivisina ja niin yksikäsitteisesti, että tulkinnat eivät vaihtele kunnan ja sen taloudellisen tilanteen ja asenneilmaston mukaan. Vain silloin vammaispalvelulaki toteuttaa tehtävänsä ”edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä”.

  Pikim­miten on säädettävä vanhuspalvelulaki, jossa määritetään selkeät velvoitteet, normit ja vastuut kaikkien ikäihmisten turvallisten ja inhimillisten elinolojen varmistamiseksi niin kotona kuin tarpeen mukaisessa palvelukodissa tai laitoshoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset ja ohjeet eivät riitä ohjaamaan kuntien ym. alalla toimivien toimintaa – ne eivät ole velvoittavia eivätkä takaa yhdenvertaista kohtelua. Suosituksia lukevat ja toteuttavat ne, jotka muutenkin pyrkisivät toimimaan vanhusten hyväksi. Kotona asuville vanhuksille on lailla varmistettava turvalliset elinolot, tarpeelliset terveydenhoito-, tuki- ja hoivapalvelut kohtuullisin kustannuksin sekä mahdollisuudet myös sosiaaliseen elämään, harrastuksiin ja virkistykseen. Elinolojen turvallisuus ja terveellisyys on varmis­tettava säännöllisin terveystarkastuksin ja palvelutarvekartoituksen päivityksin. Laitoshoidon osalta on säädettävä mm. ammattihenkilökunnan mitoituksesta, hoitopaikan olosuhteista sekä vanhusten oikeuksista yksityisyyteen, tarpeelliseen hoitoon ja kuntoutukseen, kuulluksi tulemiseen, inhimilliseen kohteluun, ulkoiluun ja virkistykseen.

  Vanhuspalvelulain säätäminen ei kuitenkaan saa vaarantaa ikääntyneiden vammaisten oikeuksia vammaispalvelulain mukaisiin tukiin ja palveluihin. Niin ikään vammaispalvelulaissa henkilökohtaisen avun kriteereihin (§8c) lisätty epämääräinen rajaus, että avun tarve ei saa johtua ”pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista”, on täsmennettävä tai poistettava kokonaan, sillä tällaisenaan se antaa kuntien sosiaalitoimelle valtuudet täysin mielivaltaisiin ja eriarvoisuutta lisääviin tulkintoihin.

   Hämeenlinnan Hauholla 13.3.2011

  Tapaturma- ja sairausinvalidit ry:n liittokokous

   

  Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula
  Peruspalveluministeri Paula Risikko
  Eduskuntaryhmät
  Puoluetoimistot