Hallitusohjelma perustuslain ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan vastainen (5.6.2015)

 • 8.6.2015 klo 9.09
 • Hallituksen suunnittelemat vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten oikeuksien heikennykset ovat Suomen perustuslain ja Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan vastaisia

  Alle 1000 euron kuukausieläkkeen varassa eläville vammaisille ja ikäihmisille julkiset terveyspalvelut, lääke- ja matkakorvaukset sekä vammais- ja muut sosiaalipalvelut ja -tuet ovat välttämättömiä arjessa selviytymiselle. Maksujen korotukset ja tukien heikennykset merkitsisivät heille yhä pahempaa syrjäy­tymistä ja kurjistumista – suoranaista heitteillejättöä. Takuueläkkeen korotuskin kohdistuu vain osalle pientä eläkettä saavista, eikä se heilläkään korvaa eläkkeensaajan asumistuesta luopumista, suunniteltuja maksujen korotuksia ja muiden tukien heikkenemistä.

  Vammaislainsäädännön uudistamista, muita lainsäädäntöhankkeita ja kuntien velvoitteita on arvioitava ensi sijassa maamme perustuslain edellyttämän yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuksen näkökulmasta, sillä sosiaaliset perusoikeudet ovat perustuslaissa turvattuja.  

  Euroopan Neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitean päätöksen mukaan Suomen perus­turvan taso ei täytä Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia.  

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto vaatii, että maan hallitus ottaa vakavasti huomioon Euroopan Neuvoston huomautuksen ja toimii maamme perustuslain sosiaalisia perusoikeuksia koskevien säädösten mukaisesti. Näiden mukaisesti on korjattava hallitusohjelmassa suunnitellut, pienituloisia vammaisia ja vanhuksia koskevat toimet:

  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja ja lääke- ja matkakulujen omavastuuosuuksia ei saa korottaa – seuraukset olisivat sekä inhimillisesti että taloudellisesti vakavia: pienituloisille jäämistä ilman tarpeellisia palveluja, hoitoja ja lääkkeitä ja yhteiskunnalle lisäkustannuksia toimeentulotuen tarpeen kasvun ja palvelujen lykkääntymisestä johtuvien raskaampien hoitojen ja palvelujen myötä. Tavoitteena on oltava perusterveydenhuollon maksuttomuus.
  • Hoitoonpääsyn määräaikoja on väljentämisen sijasta tiukennettava terveyspalvelujen ja hoitoketjujen tehostamiseksi ja raskaampien hoitojen välttämiseksi.
  • Ruokavaliokorvaus keliaakikoille on säilytettävä, koska keliakiaan ei ole lääkehoitoa, johon voisi saada Kela-korvausta muiden vakavien pitkäaikaissairauksien tapaan.
  • Eläkkeensaajan asumistuki on säilytettävä sitä heikentämättä – välttämättömänä täydennyk­senä kaikkein pienimpiin työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeisiin.
  • Vanhus- ym. palvelujen henkilöstömitoituksia on syytä tarkistaa, mutta esitetty suunta on väärä: ammattihenkilöstön minimimäärä ja koulutustaso on määritettävä niin, että se takaa apua tarvitsevien ihmisten turvallisuuden ja inhimillisen hoivan.
  • Palvelusuunnitelmien laatimisesta vammaisille ja vanhuksille ei saa tinkiä – niitä tehdään jo nyt aivan liian vähän siihen nähden mitä tarve ja lainsäädäntö edellyttävät.
  • Leikkausten ja heikennysten sijasta hallituksen on viipymättä korjattava perusturvan puutteet Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan mukaisiksi sekä korjattava vammais- ja itsemääräämislainsäädäntö sellaiseksi, että Suomi voi ratifioida YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen.


  Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry.

  Liittohallitus 5.6.2015